لطفاً برای دانلود فایل اکسل جدول تبدیل نمرات نخ پلی استر اینجا کلیک نمایید

دانلود فایل اکسل تبدیل نمره نخ

Tex Dtex Den Nm Ne
Tex 10Tex 9Tex 1000/Tex 590/Tex
Dtex 0.1Dtex 0.9Dtex 10000/Dtex 5900/Dtex
Den 0.111Den 1.111Den 9000/Den 5315/Den
Nm 1000/Nm 10000/Nm 9000/Nm 0.590Nm
Ne 590/Ne 5900/Ne 5315/Ne 1.693Ne