توليد پراكنده و توليد همزمان برق و حرارت

تهیه و تنظیم:

حسین مردانی‌فر

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه (Distributed Generation – DG) روﺷﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى از ﻓﻦ آورىﻫﺎى ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ (Small – Scaled Technologies) ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژى ﺑﺮق در ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻰ آن ﻣﻰﭘﺮدازد. اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ در اﻳﺮان ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﻛﻪ اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻰ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻤﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ آن در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺰ از ٢٥ ﻣﮕﺎوات ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

اﻟﮕﻮى ﺳﻨﺘﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ى ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودى ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻣﺮﻛﺰى در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرگ و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژى ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺰاران ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ دورﺗﺮ از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ روش ﺿﻤﻦ ﺑﺎزده ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ از اﻧﺮژى ﻧﻴﺰ، در ﮔﺬر از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎى اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎى ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎى ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اى ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ اى وﺳﻴﻊ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ، ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض آﺳﻴﺐ ﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﻼﻳﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻳﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎى اﻣﻨﻴﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﻣﻘﺎﺑﻞ، اﻳﺪه ى اﺻﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه (DG) ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ در ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻰ آن ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ى اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺖ.

اﻳﺪه ى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق در ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﻓﻮاﻳﺪ زﻳﺎدى را در ﺑﺮ دارد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد:

 • ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژى در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻰ
 • اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎص ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺰرگ
 • ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آورى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق، ﺣﺮارت و ﺑﺮودت (CHP & CCHP)
 • ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ رﻳﺴﻚ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺑﻪ دﻟﻴﻞ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻮﻟﺪ
 • اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﻰ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮى (ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ)
 • ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎى زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎى ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه، از ﻓﻦ آورى ﻫﺎى ﭘﺎك ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ى ﻋﻤﺪه ى ﺑﺮق ﺷﺎﻣﻞ:

 • ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪى ﻓﻮﻻد، صنايع نساجي ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪى ﺳﻴﻤﺎن، ﺻﻨﺎﻳﻊ ذوب آﻫﻦ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻰ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻮاﻓﻀﺎ، ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ، ﺻﻨﺎﻳﻊ رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮى و…
 • ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﭘﺎﻳﺪار و ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺷﺎﻣﻞ: ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻰ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰدرﻣﺎﻧﻰ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺮورش دام (از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻰ و ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻰﻫﺎ)، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ و ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻧﻰ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺳﺎزى، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزى، ﺻﻨﺎﻳﻊ ذوب ﻓﻠﺰات و ﻛﻮره ﻫﺎى رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮى، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﺎپ، ﺻﻨﺎﻳﻊ دارو ﺳﺎزى و اﺳﺘﺮﻳﻞ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪى رﻧﮓ و رزﻳﻦ و…
 •  ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻰ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ ﺷﺎﻣﻞ: داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ، زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ، ﻣﺮاﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ
 • ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى ﺷﺎﻣﻞ: ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺰرگ ﺧﺮﻳﺪ، ﻫﺘﻞ ﻫﺎ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎى ﺑﺰرگ ورزﺷﻰ و ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ و…
 •  ﺷﻬﺮك ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎى ﻛﺸﺎورزى و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ
 • ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎى ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎى ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎى ﮔﺴﺘﺮده از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ، اﻣﺮوزه ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى در زﻣﻴﻨﻪ ى ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژى اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎى ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻓﻦ آورى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ى اﻣﺮوزى، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪى از ﻓﻦ آورى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ى اﻧﺮژى ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ى ﻣﻮﻟﺪﻫﺎى ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ، در ﻗﺪم اول ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺸﺎوره ى ﺗﺨﺼﺼﻰ و ﺳﭙﺲ ﻃﺮاﺣﻰ دﻗﻴﻖ و ﺑﻰ ﻧﻘﺺ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راه اﻧﺪازى، ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﺻﺤﻴﺢ، اﻳﻤﻦ و ﭘﺮﺑﺎزده از ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.

توليد همزمان برق و حرارت (CHP) و توليد همزمان برق و حرارت و برودت (CCHP)

ﻳﻜﻰ از راه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاران اﻧﺮژى در دﻧﻴﺎ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰارى ﻣﻮﺛﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژى ﺑﻬﺮه ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژى ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق، ﺣﺮارت و ﺑﺮودت (ﻳﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن) اﺳﺖ.

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺧﺎص از روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ، ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮام دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻞ از اﻧﺮژى (ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژى اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ، ﺣﺮارﺗﻰ و ﺑﺮودﺗﻰ) از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎده اوﻟﻴﻪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژى ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ).

از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ در اﻟﮕﻮى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن، اﻧﺮژى ﻫﺎى اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮق، ﺣﺮارت و ﺑﺮودت از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ وروردى ﻣﻌﻴﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﮔﺮدﻧﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژى ﺑﻪ ﻃﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اى ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ. در روش ﻫﺎى راﻳﺞ، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﺷﺒﻜﻪ ى ﺳﺮاﺳﺮى ﺧﺮﻳﺪارى ﻧﻤﻮده و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى ﻣﺼﺎرف ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ و ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اى را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﺷﻴﻮه ى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه از ﺷﺒﻜﻪ ى ﺳﺮاﺳﺮى ﺑﺮق ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪه و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﭼﻮن از ﻣﺤﺘﻮاى اﻧﺮژى ﺳﻮﺧﺖ ورودى ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻬﺮه را ﻣﻰ ﺑﺮد (ﺗﺎ ٩٠%)، ﻣﻴﺰان و ﻫﺰﻳﻨﻪ ى اﻧﺮژى ﻫﺎى ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮى ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ

ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎى CHP/CCHP از ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ: ﻣﺤﺮك اوﻟﻴﻪ، ﻣﻮﻟﺪ(ژﻧﺮاﺗﻮر)، ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﻰ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل. در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺮﻣﺎن اﺑﺘﺪا ﻳﻚ ﻣﺤﺮك اوﻟﻴﻪ (ﻣﻮﺗﻮر ﻳﺎ ﺗﻮرﺑﻴﻦ) اﻧﺮژى ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺳﻮﺧﺖ را آزاد ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ در ﻣﺤﻮر ﺧﺮوﺟﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺳﭙﺲ، ﻣﺤﻮر ﻣﺤﺮك ﺑﺎ ﻳﻚ ژﻧﺮاﺗﻮر ﻛﻮﭘﻞ ﺷﺪه و ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺗﻼف اﻧﺮژى ﮔﺮﻣﺎﻳﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮارت ﻧﺎﺷﻰ از ﮔﺎزﻫﺎى ﺧﺮوﺟﻰ از ﻣﺤﺮك اوﻟﻴﻪ، ﺳﻴﻜﻞ آﺑﻰ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ى ﻣﺤﺮك اوﻟﻴﻪ و روﻏﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رواﻧﻜﺎرى، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﺒﺪل ﻫﺎى ﺣﺮارﺗﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮔﺮﻣﺎى اﺗﻼﻓﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺣﺮارت ﺑﺎ دﻣﺎى ﺑﺎﻻ (ﺣﺮارت ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده) ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺣﺮارت اﺗﻼﻓﻰ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و ﺣﺮارت (CHP)، ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰ آﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺣﺮارت ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺮژى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭼﻴﻠﺮﻫﺎى ﺟﺬﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻰ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. (CCHP)

منابع:

https://web.archive.org/web/20131005055939/http://www.tpp.ir/FA/Adj2/Abaout1/Pages/Introduction.aspx

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421503003069

https://web.archive.org/web/20030622211043/http://www.newrules.org/electricity/planningfordg.html

http://grouper.ieee.org/groups/scc21/1547/1547_index.html

نظرات کاربران

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “توليد پراكنده و توليد همزمان برق و حرارت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت نفیس نخ است.
مشاوره رایگان

نیاز به مشاوره در مورد نخ دارید؟

شماره تماس خود را وارد کنید و همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت