نمره
فیلامنت
براقیت
سطح مقطع
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120
36
SD
Round
120
36
SBR
Trilobal
120
72
SD
Round
120
144
SD
Round
160
36
SD
Round
160
36
SBR
Trilobal
160
48
SBR
Trilobal
160
96
SD
Round
160
144
SD
Round
250
36
SD
Round
250
36
SBR
Trilobal
250
48
SD
Round
250
48
SBR
Trilobal
250
72
SD
Round
250
72
SBR
Trilobal
250
96
SD
Round
250
144
SD
Round
250
288
SD
Round
320
48
SD
Round
320
48
SBR
Trilobal
320
96
SD
Round
320
144
SD
Round
320
192
SD
Round
320
288
SD
Round
500
96
SD
Round
500
96
SBR
Trilobal
500
72
SBR
Trilobal
500
144
SD
Round
500
288
SD
Round
650
192
SBR
Trilobal
75
36
SD
Round
75
72
SD
Round
75
144
SD
Round
100
36
SD
Round
100
36
SBR
Trilobal
100
48
SBR
Trilobal
100
48
SD
Round
100
96
SD
Round
100
144
SD
Round
150
36
SBR
Trilobal
150
48
SBR
Trilobal
150
36
SD
Round
150
48
SD
Round
150
72
SD
Round
150
96
SD
Round
150
144
SD
Round
150
288
SD
Round
200
48
SD
Round
200
72
SD
Round
200
72
SBR
Trilobal
200
48
SBR
Trilobal
200
96
SD
Round
200
144
SD
Round
200
288
SD
Round
300
96
SD
Round
300
192
SD
Round
300
288
SD
Round
300
576
SD
Round
300
72
SBR
Trilobal
450
144
SD
Round
450
288
SD
Round
450
432
SD
Round
450
864
SD
Round
450
144
SBR
Trilobal
600
192
SD
Round
600
192
SBR
Trilobal
600
384
SD
Round
600
576
SD
Round
600
1152
SD
Round
900
288
SD
Round
900
288
SBR
Trilobal
75
36
SD
Round
75
144
SD
Round
100
36
SD
Round
100
48
SD
Round
100
96
SD
Round
100
144
SD
Round
100
36
SBR
Trilobal
150
36
SD
Round
150
36
SBR
Trilobal
150
48
SD
Round
150
48
SBR
Trilobal
150
72
SD
Round
150
96
SD
Round
150
144
SD
Round
150
288
SD
Round
150
96
SBR
Trilobal
200
96
SD
Round
200
68
SD
Round
200
72
SD
Round
200
72
SBR
Trilobal
200
96
SBR
Trilobal
200
288
SD
Round
300
72
SD
Round
300
96
SD
Round
300
192
SD
Round
300
288
SD
Round
300
576
SD
Round
300
72
SBR
Trilobal
300
96
SBR
Trilobal
450
144
SD
Round
450
288
SD
Round
450
432
SD
Round
450
864
SD
Round
450
144
SBR
Trilobal
600
192
SD
Round
600
288
SD
Round
600
384
SD
Round
600
576
SD
Round
600
1152
SD
Round
600
192
SBR
Trilobal
900
288
SD
Round
900
576
SD
Round
900
864
SD
Round
900
1728
SD
Round
900
288
SBR
Trilobal
1200
384
SD
Round
1600
768
SD
Round
1600
768
SBR
Trilobal
(75+40)
36
SD
Round
(100+40)
36
SD
Round
(150+40)
48
SD
Round
(300+70)
96
SD
Round
(450+70)
96
SD
Round
(600+70)
96
SD
Round
300
96
SD
Round
300
192
SD
Round
300
288
SD
Round
300
576
SD
Round
300
96
SBR
Trilobal
450
144
SD
Round
450
288
SD
Round
450
432
SD
Round
450
864
SD
Round
450
144
SBR
Trilobal
600
192
SD
Round
600
384
SD
Round
600
576
SD
Round
600
1152
SD
Round
600
192
SBR
Trilobal
800
192
SD
Round
800
384
SD
Round
800
576
SD
Round
800
1152
SD
Round
800
192
SBR
Trilobal
800
384
SBR
Trilobal
1000
288
SD
Round
1000
576
SD
Round
1000
864
SD
Round
1000
288
SBR
Trilobal
1200
288
SD
Round
1201
288
SBR
Trilobal
1202
384
SD
Round
1200
384
SBR
Trilobal
1200
768
SD
Round
1200
1152
SD
Round
1500
360
SD
Round
1500
480
SD
Round
1500
360
SBR
Trilobal
1500
480
SBR
Trilobal
1600
360
SD
Round
1600
480
SD
Round
1600
360
SBR
Trilobal
1600
480
SBR
Trilobal
1800
432
SD
Round
1800
576
SD
Round
1800
576
SBR
Trilobal
1800
432
SBR
Trilobal
2200
360
SD
Round
2200
480
SD
Round
2200
360
SBR
Trilobal
2200
480
SBR
Trilobal
2500
432
SBR
Trilobal
2500
432
SD
Round
2500
576
SD
Round
2500
576
SBR
Trilobal
3500
432
SD
Round
3500
576
SD
Round
3500
576
SBR
Trilobal
3500
432
SBR
Trilobal
75
36
SD
Round
75
48
SD
Round
75
36
SBR
Trilobal
100
36
SD
Round
100
48
SD
Round
100
48
SBR
Trilobal
100
36
SBR
Trilobal
150
36
SD
Round
150
48
SD
Round
150
48
SBR
Trilobal
150
96
SD
Round
150
48
SBR
Trilobal
150
144
SD
Round
300
72
SBR
Trilobal
300
96
SD
Round
300
192
SD
Round
300
288
SD
Round
450
144
SD
Round
450
288
SD
Round
450
144
SBR
Trilobal
600
192
SBR
Trilobal
600
192
SD
Round
600
384
SD
Round
600
576
SD
Round
75
72
SD
Round
75
144
SD
Round
100
144
SD
Round
150
288
SD
Round
300
192
SD
Round
300
576
SD
Round
450
432
SD
Round
600
192
SD
Round
450
864
SD
Round
600
192
SBR
Trilobal
600
384
SD
Round
600
576
SD
Round
600
1152
SD
Round
900
288
SD
Round
900
288
SBR
Trilobal
900
576
SD
Round
900
864
SD
Round
1200
384
SD
Round
1200
768
SD
Round
1200
384
SBR
Trilobal
1200
1152
SD
Round
600
192
SD
Round
600
192
SBR
Trilobal
600
384
SD
Round
600
576
SD
Round
600
1152
SD
Round
800
192
SD
Round
800
192
SBR
Trilobal
800
384
SD
Round
800
576
SD
Round
800
1152
SD
Round
1000
288
SD
Round
1000
288
SBR
Trilobal
1000
576
SD
Round
1000
864
SD
Round
1000
1728
SD
Round
1200
384
SD
Round
1200
384
SBR
Trilobal
1200
768
SD
Round
1200
1152
SD
Round
1200
2304
SD
Round
1500
360
SD
Round
1500
480
SBR
Trilobal
1000
288
SD
Round
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت نفیس نخ است.
مشاوره رایگان

نیاز به مشاوره در مورد نخ دارید؟

شماره تماس خود را وارد کنید و همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت