بازگشت به صفحه قبل

DTY


این نخ حاصل فرایند تکمیلی تکسچرایزنیگ به روش دیسک اصطکاکی روی نخ POY است که هدف آن نزدیکی خواص ظاهری نخ پلی استر به الیاف طبیعی می باشد. و به دو صورت اینترمینگل و ساده تولید می شود.
ویژگیهای نخ  DTY :
  • حدود نمره :75 تا 1500 دنیر با انواع اینترمینگل 
  • براقیت: نیمه مات-برایت-سوپر برایت
  • رنگ: تنوع وسیعی از رنگ ها با ثبات نوری، شستشویی و تصعیدی مورد نیاز مشتری
DTY خاص: نخ های با جمع شدگی پایین، لایکرادار، جمع شدگی بالا، ملانژ 4 رنگ، High Bulck و ...
موارد مصرف: پرده، رومبلی، پوشاک تریکویی، جین، مانتویی، پیراهنی مردانه، سجاده، خواب فرش ماشینی، پتوی راشل، روکش صندلی، مصارف صنعتی
نوع دنیر فیلامنت مینگل لاستر تعداد لا جهت تاب تعداد تاب DPF مورد مصرف رنگ توضیحات
600 272 H 2 SD
600 144 H BR 2
1500 384 H BR 4 صادرات
150 48 H BR 1
600 560 H BR 2 دوك مشبك
450 144 H SBr 2
500 144 H SBr 2
600 144 H SBr 2
450 192 H SBr 2
520 192 H SBr 2
600 192 H SBr 2
500 2 H SBr 192
1200 384 H SBR 4
600 384 H SBR 2
150 144 H SD 1
450 144 H SD 2
300 192 H SD 2 ست شده
450 192 H SD 2
450 192 H SD 2 خودرويي
600 192 H SD 2
100 36 H SD 1 صادرات
100 36 H SD 1
100 48 H SD 1 صادرات
100 48 H SD 1 خودرويي
100 48 H SD 1 دوك مشبك
100 48 H SD 1
200 96 H SD 1
300 96 H SD 2
150 144 HH BR 1
100 36 HH BR (HR) 1
150 48 HH CD 1
300 96 HH CD 2
300 96 HH CD/SD 2 ملانژ- مشبك
300 96 HH CD/SD 2 ملانژ
450 108 HH SBr 2
600 144 HH SBr 2
450 144 HH SBr 2 صادرات
480 144 HH SBr 2
400 144 HH SBr 2
450 144 HH SBr 2
450 144 HH SBr 2 دوك مشبك
450 192 HH SBr 2 صادرات
600 192 HH SBr 2 صادرات
450 192 HH SBr 2
100 36 HH SBr 1
150 36 HH SBr 1
150 36 HH SBr 1 صادرات
600 384 HH SBR 2
150 48 HH SBr 1 دوك مشبك
150 48 HH SBr 1
200 72 HH SBr 1
300 72 HH SBr 2 صادرات
300 72 HH SBr 2
200 96 HH SBr 1
300 96 HH SBR 1
300 96 HH SBr 2 صادرات
300 104 HH SD 2 ملانژ
450 132 HH SD 2
300 136 HH SD 2
450 144 HH SD 2 لايكرا
100 144 HH SD 1
290 144 HH SD 2 خودرويي
450 144 HH SD 2 الوان
450 144 HH SD 2 صادرات
450 144 HH SD 2
450 144 HH SD 2
500 144 HH SD 2
450 144 HH SD 3
400 144 HH SD 2
450 144 HH SD 2
600 192 HH SD 2 شیرینک پایین
450 192 HH SD 2 لايكرا
600 192 HH SD 2 لايكرا
600 192 HH SD 3 ملانژ
450 192 HH SD 2 صادرات
600 192 HH SD 2 خودرويي
600 192 HH SD 2 دوك مشبك
300 192 HH SD 2
600 192 HH SD 2 لايكرا
600 192 HH SD 2
450 192 HH SD 2
600 192 HH SD 2 ملانژ
400 192 HH SD 2
200 2 HH SD 96 لايكرا
400 272 HH SD 2
150 288 HH SD 1
75 36 HH SD 1 لايكرا
100 36 HH SD 1 دوك مشبك
100 36 HH SD 1 لايكرا
75 36 HH SD 1
100 36 HH SD 1 صادرات
150 36 HH SD 1 خودرويي
150 36 HH SD 1
100 36 HH SD 1
900 384 HH SD 2
800 384 HH SD 2 صادرات
100 48 HH SD 1 لايكرا
100 48 HH SD 1 خودرويي
100 48 HH SD 1 دوك مشبك
150 48 HH SD 1 دوك مشبك
150 48 HH SD 1 خودرويي
150 48 HH SD 1 دوك مشبك
150 48 HH SD 1 صفرتاب
150 48 HH SD 1 لايكرا
100 48 HH SD 1
100 48 HH SD 1 صادرات
150 48 HH SD 1 صادرات
150 48 HH SD 1
150 48 HH SD 1
150 68 HH SD 1
200 68 HH SD 1
200 72 HH SD 1
200 72 HH SD 2
300 72 HH SD 2
300 72 HH SD 2 ملانژ
250 84 HH SD 2 ملانژ- خودرويي
300 96 HH SD 1
300 96 HH SD 1 لايكرا
450 96 HH SD 1
300 96 HH SD 2 لايكرا
250 96 HH SD 1 ملانژ
250 96 HH SD 2 ملانژ
250 96 HH SD 2 ملانژ- خودرويي
250 96 HH SD 1
250 96 HH SD 1 خودرويي
300 96 HH SD 1 خودرويي
200 96 HH SD 1
200 96 HH SD 2
200 96 HH SD 2 ملانژ
300 96 HH SD 1
300 96 HH SD 2 دوك مشبك
200 96 HH SD 2
300 96 HH SD 2
300 96 HH SD 2 خودرويي
300 96 HH SD 2 صادرات
300 96 HH SD 2 ملانژ
330 96 HH SD 2
300 84 HH SD/SBr 2 ملانژ
400 272 L Br 2
1300 384 L BR 4
1500 384 L BR 4 صادرات
150 48 L CD 1
300 96 L CD 2
420 192 L SBr 1
400 192 L SBr 2
100 36 L SBr 1
100 48 L SBr 1
150 144 L SD 1
400 144 L SD 2 ملانژ
450 144 L SD 2
600 192 L SD 2
400 192 L SD 2
150 288 L SD 1
300 288 L SD 2
100 36 L SD 1
1300 384 L SD 4
100 48 L SD 1
150 48 L SD 1
1300 544 L SD 4
250 96 L SD 2 ملانژ- خودرويي
300 96 L SD 2 خودرويي
300 96 L SD 2 ملانژ- خودرويي
300 96 L SD 2 ملانژ
420 280 LL Br 1
400 280 LL Br 2
100 36 LL BR 1
150 36 LL BR 1
150 48 LL BR 1
300 72 LL BR 2 دوك مشبك
200 96 LL BR 1
100 48 LL CD 1
150 48 LL CD 1
300 96 LL CD 2
300 144 LL SBR 2
450 144 LL SBr 2
450 144 LL SBr 2 دوك مشبك
480 144 LL SBr 2
300 192 LL SBR 1
350 192 LL SBr 1 دانه برنجی
300 192 LL SBr 1
400 192 LL SBr 1
900 240 LL SBR 3 ملانژ
900 264 LL SBR 3 ملانژ
900 288 LL SBR 3 ملانژ
100 36 LL SBR 1
150 36 LL SBr 1 دوك مشبك
150 36 LL SBr 1
150 48 LL SBr 1 دوك مشبك
150 48 LL SBr 1
300 72 LL SBr 1
300 72 LL SBr 2 دوك مشبك
300 72 LL SBr 2
300 96 LL SBR 1
300 96 LL SBr 2 دوك مشبك
300 96 LL SBr 2
450 108 LL SD 2
200 140 LL SD 1
150 140 LL SD 1
150 144 LL SD 1
100 144 LL SD 1
420 144 LL SD 2 دوك مشبك
450 144 LL SD 2 دوك مشبك
450 144 LL SD 2 دوك مشبك
150 144 LL SD 1
450 144 LL SD 2
175 180 LL SD 2 ملانژ
600 192 LL SD 2 خودرويي
600 192 LL SD 2 دوك مشبك
600 192 LL SD 2
450 192 LL SD 2 دوك مشبك
600 200 LL SD 2
150 288 LL SD 1
1000 288 LL SD 3
300 288 LL SD 2 صادرات
300 288 LL SD 2
900 288 LL SD 2 خودرويي
75 36 LL SD 1
150 36 LL SD 1 صادرات
100 36 LL SD 1
150 36 LL SD 1
1000 384 LL SD 2
900 384 LL SD 2
1200 384 LL SD 2
75 48 LL SD 1
100 48 LL SD 1 صفرتاب
150 48 LL SD 1 دوك مشبك
100 48 LL SD 1
150 48 LL SD 1
150 48 LL SD 1 خودرويي
150 48 LL SD 1 دوك مشبك
150 48 LL SD 1 صادرات
150 48 LL SD 1
600 576 LL SD 4
250 72 LL SD 2 دیر سوز
300 72 LL SD 2
250 84 LL SD 2 ملانژ- خودرويي
300 96 LL SD 2 الوان
300 96 LL SD 1
300 96 LL SD 1 دوك مشبك
200 96 LL SD 1
240 96 LL SD 2
300 96 LL SD 2 خودرويي
300 96 LL SD 2 صادرات
300 96 LL SD 2 ملانژ
300 96 LL SD 2
150 96 LL SD (PLUS) 1
300 64 LL SD(اكتالوبال) 2
75 48 LL SD(پلاس) 1
200 72 LLLL BR 2
75 24 LLLL BR (HR) 1
150 48 LLLL BR (HR) 1
150 48 LLLL BR (HR) 2
300 96 LLLL BR (HR) 2
450 108 LLLL SBR 2
450 108 LLLL SBR 2 دوك مشبك
450 120 LLLL SBR 2 دوك مشبك
450 132 LLLL SBR 2 دوك مشبك
600 144 LLLL SBR 2 تك هيتره
450 144 LLLL SBr 2 دوك مشبك
480 144 LLLL SBr 2
450 144 LLLL SBr 2
450 228 LLLL SBR 2 دوك مشبك
450 240 LLLL SBR 2 دوك مشبك
150 36 LLLL SBr 1 دوك مشبك
150 36 LLLL SBr 1
150 48 LLLL SBr 1 دوك مشبك
300 72 LLLL SBr 2 دوك مشبك
320 72 LLLL SBR 2
350 72 LLLL SBr 2
300 72 LLLL SBr 2
300 96 LLLL SBr 1
320 96 LLLL SBR 2
300 96 LLLL SBr 2
450 108 LLLL SD 2
450 144 LLLL SD 2 دوك مشبك
450 144 LLLL SD 2
300 192 LLLL SD 2
600 192 LLLL SD 2
480 192 LLLL SD 2
450 192 LLLL SD 2
100 48 LLLL SD 1
150 48 LLLL SD 1 خودرويي
150 48 LLLL SD 1 دوك مشبك
150 48 LLLL SD 1 صادرات
150 48 LLLL SD 1
300 96 LLLL SD 1 دوك مشبك
150 96 LLLL SD 1 صادرات
300 96 LLLL SD 1
300 96 LLLL SD 1 صادرات
250 96 LLLL SD 1 خودرويي
300 96 LLLL SD 1
320 96 LLLL SD 2
300 96 LLLL SD 2 دوك مشبك
300 96 LLLL SD 2
100 36 ساده BR (HR) 1
150 48 ساده CD 1
1200 288 ساده SBR 4
150 36 ساده SBr 1
150 48 ساده SBr 1 DLY
150 48 ساده SBr 1
230 72 ساده SBr 1 خودرويي
300 72 ساده SBR 1
300 96 ساده SBr 1 صادرات
225 96 ساده SBr 1
300 192 ساده SD 1
300 288 ساده SD 2
75 36 ساده SD 1 صادرات
100 36 ساده SD 1
100 36 ساده SD 1
1200 384 ساده SD 4 تک هیتره
170 48 ساده SD 1
100 48 ساده SD 1
100 48 ساده SD 1 دوك مشبك
100 48 ساده SD 1 صادرات
150 48 ساده SD 1
150 48 ساده SD 1
150 48 ساده SD 1 خودرويي
150 48 ساده SD 1 صادرات
200 72 ساده SD 1
300 96 ساده SD 1 دوك مشبك
300 96 ساده SD 1 صادرات
250 96 ساده SD 1 خودرويي
300 96 ساده SD 1 خودرويي
300 96 ساده SD 1 صادرات- تك هيتره
200 96 ساده SD 1
300 96 ساده SD 1
75 36 ساده SD(پلاس) 1