بازگشت به صفحه قبل

ساختار سازمانی


نفیس نخ برای ساختار سازمانی خود، ساختارهای سنتی را کنار زده و به ساختارهای نوین (فرایندی) روی آورده است. 

فرآيند يک زنجيره ارزش است که هر مرحله (هر دانه زنجير) ارزشي به مرحله قبل مي افزايد. 

بنابراين، فرايندهاي کسب و کار عبارتند از فعاليت هاي اساسي در ســازمان که محدود به مرزهاي وظيفه اي نيستند و منابع انساني، مهارتهاي مديريتي و فناوري را به منظور تمرکز سازمان بر استراتژي ايجاد ارزش براي ذينفعان به هم مرتبط مي کند.

سيستم مديريت فرايند محور بر جريان کار در طول سازمان تمرکز مي کند. اين جريان کار با خواسته هاي مشتريان شروع و با تامين رضايت مشتري که کالاها يا خدمات با کيفيتي را با قيمت مناسب و به موقع دريافت کرده است به پايان مي رسد. 

ساختار سازمانی نفیس نخ بر مبنای دیدگاه فرایندی با 7 فرایند محوری و 7 فرایند پشتیبانی شکل گرفته تا استراتژی‌های سازمان را در راستای شعار "دستیابی به بیش از 80 درصد رضایت تمامی ذینفعان" محقق سازد.


شرکت نفیس نخ به‌ منظور تدوین، اجرا و ارزیابی راهبردها از ابزاری توسعه یافته با نام کارت امتیازی متوازن (BSC) استفاده می کند و تمامی عملكرد سازمان توسط این ابزار و به صورت ماهیانه پایش می‌گردد. 

به منظور دستیابی به نیازهای حال و آینده مشتریان و تامین نیاز روزمره ایشان با حد کیفیت مطلوب از  ابزار اندازه‌گیری رضایت مشتریان (CSM) به طور ماهانه بهره‌برداری می‌نماید. همچنین برای اندازه گیری رضایت کارکنان از سیتم (ESM) استفاده میشود.