بازگشت به صفحه قبل

بیانه چشم انداز


چشم انداز:
دستیابی به بیش از 80 درصد رضایت تمامی ذینفعان

ماموریت:
تیم نفیس با شناسایی نیاز حال و آینده ذینفعان با تار و پودی مستحکم و رنگی ماندگار، با نوآوری و ارائه خدمات شایسته و کیفیت برتر، ارزش می آفریند.

ارزشهای سازمانی: