بازگشت به صفحه قبل

بیانیه چشم انداز


چشم انداز:

دستیابی به بیش از 80% رضایت تمامی ذینفعان


ماموریت:

تيم نفيس با شناسايي نياز حال و آينده ذینفعان با تامين تار و پودي ماندگار،

با نوآوري و ارائه‌ خدمات شایسته و کیفیت برتر، ارزش مي‌آفريند.


 ارزشهای سازمانی:

توجه به ذینفعان

ابداع و ابتکار

احترام و صداقت

هم افزایی و نتیجه گرایی

 انضباط و شادابی