بازگشت به صفحه قبل

بیانه چشم انداز


چشم انداز:
دستیابی به بیش از 80 درصد رضایت تمامی ذینفعان

ماموریت:
تيم نفيس با شناسايي نياز حال و آينده ذينفعان با تامين تار و پودي ماندگار، با نوآوري و ارائه‌ خدمات شايسته و كيفيت برتر، ارزش مي‌آفريند

ارزشهای سازمانی:
توجه به ذينفعان
ابداع و ابتکار
احترام و صداقت
هم افزایی و نتیجه گرایی
انضباط و شادابی