بازگشت به صفحه قبل

نظام پیشنهادهای نفیس نخ


یکی از عوامل مهم رشد و توسعه سازمان ها، اهمیت دادن به فکر و اندیشه نیروی انسانی و استفاده صحیح از آن وحاکمیت روابط انسانی بین مدیران و کارکنان می باشد و یکی از بهترین راههای استفاده از این سرمایه، اجرای نظام پیشنهادهاو مدیریت مشارکتی است. ما براین بارویم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشدو کارکنان و به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می شود، مشارکتی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود.

این هدف ها بر چند اصل اساسی استوار است:

1. هر فرد عضو سازمان جزئی از یک ماشین بزرگ به حساب نمی آید بلکه انسانی برخوردار از قدرت تفکر، هوش و استعداد و تجربه های گرانقدر است که هر گاه زمینه ها و شرایط مساعد فراهم شود، می تواند همه چیز را به نفع خود و سازمان خود تغییر دهد.

2. هر کار لزوماً به بهترین و مفیدترین حالت ممکن انجام نمی شود و بی تردید می توان هر کار معین را به گونه ای بهتر انجام داد و بهبود مستمر در انجام کار به کمک اعضای مجموعه به صورت گروهی انجام می شود.

3. مشارکت کارکنان کمک می کند تا مدیریت از پرداختن به امور جزئی آسوده شود و به کارهای اساسی بپردازد.

تاریخچه نظام پیشنهادها در شرکت نفیس نخ

نظام پیشنهادهای شرکت نفیس نخ از ابتدای سال 84 شروع بکار کرده و تعداد پیشنهاد دریافتی به 31000 و سرانه به4پیشنهاد در سال رسیده است. 24 درصد از این پیشنهادها تصویب و اجراء شده است. شرکت نفیس نخ جهت تشویق پیشنهاد دهندگان، 7% مبلغ صرفه جویی سالیانه را بعنوان پاداش به طراحان پرداخت می نماید.همکاران داخل سازمان، خانواده کارکنان، مشتریان، پیمانکاران و سایر ذینفعان میتوانند در ازای ارزش ایجاد شده، ازمزایای پیشنهادخود(پاداش و جوایز ویژه)برخوردار شوند.