بازگشت به صفحه قبل

نخ های HSF


نخ های  HSF به نخ های FDYبا جمع شدگی بالا گفته می شود که تحت شرایط خاص تولید می شود. وِیژگی اصلی این نخ ها، جمع شدگی بالا بوده که قابلیت تولید آن با جمع شدگی از20 تا 60 درصد وجود دارد.

عمده مصرف HSF  با توجه به خصوصیات ظاهری آن، در تولید انواع پرده و رو مبلی است.